WOD 12/1/18

  • 5x Muscle Up/15x Thruster (95/65)/50x DU
  • 4x MU/12x Thruster/50x DU
  • 3x MU/9x Thruster/50x DU
  • 2x MU/6x Thruster/50x DU
  • 1x MU/3x Thruster/50x DU